ثبت رکورد جدید طناب‌زنی جهان توسط ورزشکار یاسوجی + عکس

ثبت رکورد جدید طناب‌زنی جهان توسط ورزشکار یاسوجی + عکس https://www.isna.ir/news/98062511619/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3