گل‌گهر با ۲ ورزشگاه آماده حضور در لیگ برتر

گل‌گهر با ۲ ورزشگاه آماده حضور در لیگ برتر https://www.isna.ir/news/99062418140/%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1

بازیکن فصل قبل ماشین سازی تبریز به مس رفسنجان پیوست

بازیکن فصل قبل ماشین سازی تبریز به مس رفسنجان پیوست https://www.isna.ir/news/99062216438/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA

تجمع هواداران مس شهربابک مقابل درب ورزشگاه شهداء مس

تجمع هواداران مس شهربابک مقابل درب ورزشگاه شهداء مس https://www.isna.ir/news/99061813861/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3

تجمع هوادارن مس شهربابک مقابل درب ورزشگاه شهداء مس

تجمع هوادارن مس شهربابک مقابل درب ورزشگاه شهداء مس https://www.isna.ir/news/99061813861/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%85%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3

اولین خرید مس رفسنجان در لیگ برتر

اولین خرید مس رفسنجان در لیگ برتر https://www.isna.ir/news/99061712436/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1

بهره‌برداری کامل از ورزشگاه شهدای مس رفسنجان تا ۳ ماه آینده

بهره‌برداری کامل از ورزشگاه شهدای مس رفسنجان تا ۳ ماه آینده https://www.isna.ir/news/99053122986/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

تمدید قرارداد “وحید رضایی” با مس شهربابک

تمدید قرارداد “وحید رضایی” با مس شهربابک https://www.isna.ir/news/99052821165/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9

حضور در لیگ برتر حق مسلم شرکت بزرگ صنایع مس بود

حضور در لیگ برتر حق مسلم شرکت بزرگ صنایع مس بود https://www.isna.ir/news/99052720383/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AF

حضور در لیگ برتر حق مسلم شرکت بزرگ صنایع مس بود

حضور در لیگ برتر حق مسلم شرکت بزرگ صنایع مس بود https://www.isna.ir/news/99052720383/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AF

مس شهربابک معادلات لیگ دسته دوم فوتبال تغییر داد/رضایی:حق شهربابک، صدر جدول بود

مس شهربابک معادلات لیگ دسته دوم فوتبال تغییر داد/رضایی:حق شهربابک، صدر جدول بود https://www.isna.ir/news/99051813256/%D9%85%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9