تیم فوتبال مس نوین کرمان قرنطینه شد!

تیم فوتبال مس نوین کرمان قرنطینه شد! https://www.isna.ir/news/98121209612/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF

لغو نشست خبری پیش از بازی سرمربیان دو تیم استقلال و گل گهر‎

لغو نشست خبری پیش از بازی سرمربیان دو تیم استقلال و گل گهر‎ https://www.isna.ir/news/98120706165/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1

لعو نشست خبری پیش از بازی سرمربیان دو تیم استقلال و گل گهر‎

لعو نشست خبری پیش از بازی سرمربیان دو تیم استقلال و گل گهر‎ https://www.isna.ir/news/98120706165/%D9%84%D8%B9%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1

مدیرکل هماهنگی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان منصوب شد

مدیرکل هماهنگی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان منصوب شد https://www.isna.ir/news/98110805654/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

مدیرکل هماهنگی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان منصوب شد

مدیرکل هماهنگی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان منصوب شد https://www.isna.ir/news/98110805654/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

صادقی: سایپا در نیم فصل دوم باتجربه‌تر شده است

صادقی: سایپا در نیم فصل دوم باتجربه‌تر شده است https://www.isna.ir/news/98110503457/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

جلالی: امید واهی نمی‌دهم؛ هنوز ۱۳ بازی پیش رو داریم

جلالی: امید واهی نمی‌دهم؛ هنوز ۱۳ بازی پیش رو داریم https://www.isna.ir/news/98110503449/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

برزای: گل گهر پیشرفت خوبی داشته است/با انگیزه کافی مقابل پرسپولیس بازی می‌کنیم

برزای: گل گهر پیشرفت خوبی داشته است/با انگیزه کافی مقابل پرسپولیس بازی می‌کنیم https://www.isna.ir/news/98091812940/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3

برزای: گل گهر پیشرفت خوبی داشته است/با انگیزه کافی مقابل پیروزی بازی می‌کنیم

برزای: گل گهر پیشرفت خوبی داشته است/با انگیزه کافی مقابل پیروزی بازی می‌کنیم https://www.isna.ir/news/98091812940/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C

جلالی: از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کنم

جلالی: از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کنم https://www.isna.ir/news/98091309784/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85