کودکان از چه سنی “ژیمناستیک” را شروع کنند؟

کودکان از چه سنی “ژیمناستیک” را شروع کنند؟ https://www.isna.ir/news/98032210004/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF