سالن 6 هزار نفری شهر سنندج توسط رئیس جمهور افتتاح می شود

سالن 6 هزار نفری شهر سنندج توسط رئیس جمهور افتتاح می شود https://www.isna.ir/news/99070302026/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

می خواهم دینم را به کُردها ادا کنم

می خواهم دینم را به کُردها ادا کنم https://www.isna.ir/news/99061611402/%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%85

می خواهم دَینم را به کُردها ادا بکنم

می خواهم دَینم را به کُردها ادا بکنم https://www.isna.ir/news/99061611402/%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%DA%A9%D9%86%D9%85

استاندار کردستان منجی والیبال کردستان شد

استاندار کردستان منجی والیبال کردستان شد https://www.isna.ir/news/99061108358/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

دریاچه زریوار فرصتی برای میزبانی مسابقات آسیایی

دریاچه زریوار فرصتی برای میزبانی مسابقات آسیایی https://www.isna.ir/news/99060403431/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C

ورزش بدون لیگ برتر هیچ است

ورزش بدون لیگ برتر هیچ است https://www.isna.ir/news/99060100568/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

کردستانی ها سکان دار تیم ملی شدند

کردستانی ها سکان دار تیم ملی شدند https://www.isna.ir/news/99042417556/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

کردستان مهد استعداد قایقرانی است

کردستان مهد استعداد قایقرانی است https://www.isna.ir/news/99042115390/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

رئیس هیات قایقرانی کردستان انتخاب شد

رئیس هیات قایقرانی کردستان انتخاب شد https://www.isna.ir/news/99042115322/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

استعدادیابی مهمترین فعالیت یک هیات است

استعدادیابی مهمترین فعالیت یک هیات است https://www.isna.ir/news/99042115318/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA