شوک بزرگ برای ورزش کردستان/ وداع والیبال کردستان با لیگ برتر

شوک بزرگ برای ورزش کردستان/ وداع والیبال کردستان با لیگ برتر https://www.isna.ir/news/99022819847/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1

شوک بزرگ برای ورزش کردستان/ وداع والیبال کردستان با لیگ برتر

شوک بزرگ برای ورزش کردستان/ وداع والیبال کردستان با لیگ برتر https://www.isna.ir/news/99022819847/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1

آسمان ورزش کردستان به سوگ نشست/ اقبال لطف الله نسبی درگذشت

آسمان ورزش کردستان به سوگ نشست/ اقبال لطف الله نسبی درگذشت https://www.isna.ir/news/99021510780/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

دلتنگی برای کوهستان در قاپ کرونا

دلتنگی برای کوهستان در قاپ کرونا https://www.isna.ir/news/99013017887/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

برگزاری رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جام باشگاه های جهان در سنندج

برگزاری رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جام باشگاه های جهان در سنندج https://www.isna.ir/news/99012514131/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC

۵۰ درصد اماکن ورزشی باید در اختیار بانوان قرار گیرد

۵۰ درصد اماکن ورزشی باید در اختیار بانوان قرار گیرد https://www.isna.ir/news/98120100261/%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

سالن شش هزار نفری سنندج آماده میزبانی مسابقات ملی و بین المللی می‌شود

سالن شش هزار نفری سنندج آماده میزبانی مسابقات ملی و بین المللی می‌شود https://www.isna.ir/news/98120100170/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%B4%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C

تبعیض در اطلاع رسانی ورزش کردستان؛ عکاسی از بانوان لیگ برتری ممنوع است!

تبعیض در اطلاع رسانی ورزش کردستان؛ عکاسی از بانوان لیگ برتری ممنوع است! https://www.isna.ir/news/98102418426/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C

رقابت‌های مچ اندازی قهرمانی غرب کشور در سنندج برگزار می‌شود

رقابت‌های مچ اندازی قهرمانی غرب کشور در سنندج برگزار می‌شود https://www.isna.ir/news/98100402793/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

رئیس هیات فوتبال کردستان انتخاب شد

رئیس هیات فوتبال کردستان انتخاب شد https://www.isna.ir/news/98092518577/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF