وجود ۲۷۰ هزار ژیمناست ثبت شده در کشور

وجود ۲۷۰ هزار ژیمناست ثبت شده در کشور https://www.isna.ir/news/99030703984/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%98%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

وجود ۲۷۰ هزار ژیمناستیک‌کار ثبت شده در کشور

وجود ۲۷۰ هزار ژیمناستیک‌کار ثبت شده در کشور https://www.isna.ir/news/99030703984/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%98%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

6 مدال کشوری؛ حاصل مبارزه بانوان کونگ‌فو کار چهارمحال و بختیاری

6 مدال کشوری؛ حاصل مبارزه بانوان کونگ‌فو کار چهارمحال و بختیاری https://www.isna.ir/news/00061214719/6-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C