تمام اعضای کادر فنی پاس همدان اخراج شدند

تمام اعضای کادر فنی پاس همدان اخراج شدند https://www.isna.ir/news/99070705171/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

پرسپولیس و استقلال از طریق فرابورس واگذار می شوند

پرسپولیس و استقلال از طریق فرابورس واگذار می شوند https://www.isna.ir/news/99070302235/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توزیع ۵۰ سبد کالا بین بیماران سخت‌درمان و نیازمند ملایر

توزیع ۵۰ سبد کالا بین بیماران سخت‌درمان و نیازمند ملایر https://www.isna.ir/news/99061208897/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1

توضیحات تیم پاس به اظهارات مدیرعامل تیم شهرداری بندرعباس

توضیحات تیم پاس به اظهارات مدیرعامل تیم شهرداری بندرعباس https://www.isna.ir/news/99060302423/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3

پاس صعود نکند، امتیاز تیم لیگ برتری می‌خریم

پاس صعود نکند، امتیاز تیم لیگ برتری می‌خریم https://www.isna.ir/news/99042921072/%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85

بی‌پولی یقه بسکتبال همدان را گرفته!

بی‌پولی یقه بسکتبال همدان را گرفته! https://www.isna.ir/news/98100402737/%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87

برخی فوتبال را لکه‌دار کرده‌اند

برخی فوتبال را لکه‌دار کرده‌اند https://www.isna.ir/news/98092014841/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

از سد تراکتور می‌گذریم

از سد تراکتور می‌گذریم https://www.isna.ir/news/98070704638/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D9%85

سرمربی تراکتور: برای رسیدن به قهرمانی می‌جنگیم

سرمربی تراکتور: برای رسیدن به قهرمانی می‌جنگیم https://www.isna.ir/news/98070604625/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%85

بانویی که رکورددار تکواندوی سرعتی ایران است

بانویی که رکورددار تکواندوی سرعتی ایران است https://www.isna.ir/news/97120703451/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA