عزمی برای شنیده شدن صدای حق وجود ندارد/کاش به دیدارهای نماینده فوتبال همدان هم رسیدگی شود

عزمی برای شنیده شدن صدای حق وجود ندارد/کاش به دیدارهای نماینده فوتبال همدان هم رسیدگی شود…

مذاکرات اولیه استاندار برای واگذاری تیم فوتبال پیکان به هرمزگان

مذاکرات اولیه استاندار برای واگذاری تیم فوتبال پیکان به هرمزگان https://www.isna.ir/news/99052115887/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

تست کرونا ۱۳ نفر از اعضای تیم فوتبال شهرداری بندرعباس مثبت شد

تست کرونا ۱۳ نفر از اعضای تیم فوتبال شهرداری بندرعباس مثبت شد https://www.isna.ir/news/99033119649/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%B1%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

تست کرونا ۱۳ نفر از اعضای تیم فوتبال شهرداری بندرعباس مثبت شد

تست کرونا ۱۳ نفر از اعضای تیم فوتبال شهرداری بندرعباس مثبت شد https://www.isna.ir/news/99033119649/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%B1%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

حرف برای گفتن از استقلال زیاد دارم اما…/سیاسی به نیمکت شهرداری بندرعباس نرسیدم

حرف برای گفتن از استقلال زیاد دارم اما…/سیاسی به نیمکت شهرداری بندرعباس نرسیدم https://www.isna.ir/news/99033018731/%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

پیشکسوت فوتبال هرمزگان و خوزستان در زندان به سر می برد

پیشکسوت فوتبال هرمزگان و خوزستان در زندان به سر می برد https://www.isna.ir/news/99022819798/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF

پیشکسوت فوتبال هرمزگان و خوزستان در زندان به سر می برد

پیشکسوت فوتبال هرمزگان و خوزستان در زندان به سر می برد https://www.isna.ir/news/99022819798/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF

باید آمادگی خود را حفظ کنیم/برای کسب سهمیه المپیک می جنگم

باید آمادگی خود را حفظ کنیم/برای کسب سهمیه المپیک می جنگم https://www.isna.ir/news/98122922191/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%85

“کرونا”مسابقات بدنسازی و پرورش اندام قهرمانی کشور را لغو کرد

“کرونا”مسابقات بدنسازی و پرورش اندام قهرمانی کشور را لغو کرد https://www.isna.ir/news/98120604592/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

کرونا، تور جهانی ٣ ستاره والیبال ساحلی بندرعباس را لغو کرد

کرونا، تور جهانی ٣ ستاره والیبال ساحلی بندرعباس را لغو کرد https://www.isna.ir/news/98120604357/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%A3-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF