پیست اسکیت ۲۲ بهمن اراک افتتاح شد

پیست اسکیت ۲۲ بهمن اراک افتتاح شد https://www.isna.ir/news/99070302250/%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

سمیعی: انتظار داشتیم فدراسیون همکاری کند

سمیعی: انتظار داشتیم فدراسیون همکاری کند https://www.isna.ir/news/99062620510/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

تکلیف تیم فوتبال آلومینیوم 5 مهر مشخص می شود؟

تکلیف تیم فوتبال آلومینیوم 5 مهر مشخص می شود؟ https://www.isna.ir/news/99062620493/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-5-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بازیکنان آلومینیوم در قرنطینه‌اند/عده‌ای به دنبال تعطیلی فوتبال هستند

بازیکنان آلومینیوم در قرنطینه‌اند/عده‌ای به دنبال تعطیلی فوتبال هستند https://www.isna.ir/news/99041108280/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

با بانوی دونده اراکی، از رفاقت با دویدن تا بی مهری اسپانسرها

با بانوی دونده اراکی، از رفاقت با دویدن تا بی مهری اسپانسرها https://www.isna.ir/news/99022920775/%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7

با “برون” از ماجرای تمرین روی یخ تا رویای المپیک

با “برون” از ماجرای تمرین روی یخ تا رویای المپیک https://www.isna.ir/news/99022013889/%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9

شرایط حسین رسولی در بلاروس مناسب است

شرایط حسین رسولی در بلاروس مناسب است https://www.isna.ir/news/99021510638/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بلاتکلیفی ملی‌پوش پرتاب دیسک استان مرکزی در بلاروس

بلاتکلیفی ملی‌پوش پرتاب دیسک استان مرکزی در بلاروس https://www.isna.ir/news/99021409593/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3