هتریک امیری در کسب مدال با رکوردشکنی و کسب سهمیه پارالمپیک و بهترین ورزشکار

هتریک امیری در کسب مدال با رکوردشکنی و کسب سهمیه پارالمپیک و بهترین ورزشکار https://www.isna.ir/news/97120904681/%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%88