برخی هیأت‌های استانی قائم به فرد شده/ نباید دنبال ورزش‌های گران باشیم

برخی هیأت‌های استانی قائم به فرد شده/ نباید دنبال ورزش‌های گران باشیم https://www.isna.ir/news/98053114828/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

پهلوان‌زاده: لرستان اردیبهشت ۹۹ میزبان یک مسابقه بین‌المللی می‌شود

پهلوان‌زاده: لرستان اردیبهشت ۹۹ میزبان یک مسابقه بین‌المللی می‌شود https://www.isna.ir/news/98052010148/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B9%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

چه خبر از وعده افتتاح ورزشگاه چغابهرام؟

چه خبر از وعده افتتاح ورزشگاه چغابهرام؟ https://www.isna.ir/news/98043116213/%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85

پول ندارم دست مصنوعی بگذارم!

پول ندارم دست مصنوعی بگذارم! https://www.isna.ir/news/98032712447/%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%85

سندروم درد کشککی چیست؟

سندروم درد کشککی چیست؟ https://www.isna.ir/news/98031606784/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%DA%A9%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

هتریک امیری در کسب مدال با رکوردشکنی و کسب سهمیه پارالمپیک و بهترین ورزشکار

هتریک امیری در کسب مدال با رکوردشکنی و کسب سهمیه پارالمپیک و بهترین ورزشکار https://www.isna.ir/news/97120904681/%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%88