اکسیژن مصرفی ورزشکاران سه‌گانه در خلال دویدن بیشتر از شنا کردن است

اکسیژن مصرفی ورزشکاران سه‌گانه در خلال دویدن بیشتر از شنا کردن است https://www.isna.ir/news/98082112999/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86

تعطیلی اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری در خرم‌آباد

تعطیلی اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری در خرم‌آباد https://www.isna.ir/news/98081911835/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF

کانوپولیست تیم ملی بانوان: با یک اردوی ۱۰ روزه سوم شدیم!

کانوپولیست تیم ملی بانوان: با یک اردوی ۱۰ روزه سوم شدیم! https://www.isna.ir/news/98081911345/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85

بوکس روزهای خوبی پیش رو دارد

بوکس روزهای خوبی پیش رو دارد https://www.isna.ir/news/98081911039/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

علیرضا سرلک: با اشتباه خودم رنگ مدالم عوض شد

علیرضا سرلک: با اشتباه خودم رنگ مدالم عوض شد https://www.isna.ir/news/98081105965/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%B4%D8%AF

کِشتی کُشتی لرستان به گِل نشسته؟

کِشتی کُشتی لرستان به گِل نشسته؟ https://www.isna.ir/news/98080602659/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87

بانوی وزنه‌بردار ملی‌پوش: می‌توانم سهمیه المپیک ۲۰۲۰ کسب کنم

بانوی وزنه‌بردار ملی‌پوش: می‌توانم سهمیه المپیک ۲۰۲۰ کسب کنم https://www.isna.ir/news/98072921095/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%85

عارفی‌مقام: در کسب طلای جهان هتریک می‌کنم

عارفی‌مقام: در کسب طلای جهان هتریک می‌کنم https://www.isna.ir/news/98072418290/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85

الهام حسینی: با حمایت، قهرمان جهان خواهیم داشت

الهام حسینی: با حمایت، قهرمان جهان خواهیم داشت https://www.isna.ir/news/98072216365/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

چرا تیم سوم در لیگ برتر جاده شرکت نکرد؟

چرا تیم سوم در لیگ برتر جاده شرکت نکرد؟ https://www.isna.ir/news/98072115760/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF