پاداش ورزشکاران پارالمپیکی افزایش پیدا کرده است

پاداش ورزشکاران پارالمپیکی افزایش پیدا کرده است https://www.isna.ir/news/99070302265/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

کوچک‌ترین آفرودکار جهان راهی امارات شد

کوچک‌ترین آفرودکار جهان راهی امارات شد https://www.isna.ir/news/98060401723/%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

از شایعه تا واقعیت خبر «اتوبوس تیم ملی در حال مسافرکشی در قزوین!»

از شایعه تا واقعیت خبر «اتوبوس تیم ملی در حال مسافرکشی در قزوین!» https://www.isna.ir/news/98040301822/%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86

افتتاح بزرگ‌ترین خانه ورزش روستایی کشور در قزوین

افتتاح بزرگ‌ترین خانه ورزش روستایی کشور در قزوین https://www.isna.ir/news/97121809143/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86

اما و اگرهای ثبت نام کوچک‌ترین آفرودکار جهان در گینس + فیلم

اما و اگرهای ثبت نام کوچک‌ترین آفرودکار جهان در گینس + فیلم https://www.isna.ir/news/97112814438/%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85