همچنان بیکارم و فاقد بیمه

همچنان بیکارم و فاقد بیمه https://www.isna.ir/news/99070603871/%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87

برزمین ماندن وعده‌ی ایجاد خانه‌ی کاراته‌ی شیراز/ بی‌خانمانی ۱۷ هیئت ورزشی فارس

برزمین ماندن وعده‌ی ایجاد خانه‌ی کاراته‌ی شیراز/ بی‌خانمانی ۱۷ هیئت ورزشی فارس https://www.isna.ir/news/99070502898/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B7

برزمین ماندن وعده‌ی ایجاد خانه‌ی کاراته‌ی شیراز/ بی‌خانمانی ۱۷ هیئت ورزشی فارس

برزمین ماندن وعده‌ی ایجاد خانه‌ی کاراته‌ی شیراز/ بی‌خانمانی ۱۷ هیئت ورزشی فارس https://www.isna.ir/news/99070502898/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B7

اولین جلسه دادگاه مدیرکل سابق ورزش و جوانان فارس برگزار شد

اولین جلسه دادگاه مدیرکل سابق ورزش و جوانان فارس برگزار شد https://www.isna.ir/news/99043123681/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مسابقات هندبال آسیا به میزبانی دانشگاه آزاد شیراز برگزار می‌شود

مسابقات هندبال آسیا به میزبانی دانشگاه آزاد شیراز برگزار می‌شود https://www.isna.ir/news/99032515972/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

آغاز رقابت‌های کشتی فرنگی جام تختی از سوم بهمن در شیراز

آغاز رقابت‌های کشتی فرنگی جام تختی از سوم بهمن در شیراز https://www.isna.ir/news/98110100467/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2

‌علی‌رضا رضایی ملتمس دعا

‌علی‌رضا رضایی ملتمس دعا https://www.isna.ir/news/98011705461/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B9%D8%A7

فارس به قطب سوارکاری بدل خواهد شد

فارس به قطب سوارکاری بدل خواهد شد https://www.isna.ir/news/97122613693/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

‌ایجاد کمیته بازگشت به تمرین برای اولین بار در ایران

‌ایجاد کمیته بازگشت به تمرین برای اولین بار در ایران https://www.isna.ir/news/97122513191/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

انتخاب دختر شیرازی به عنوان برترین پاراتکواندوکار جهان

انتخاب دختر شیرازی به عنوان برترین پاراتکواندوکار جهان https://www.isna.ir/news/97122111010/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86