تقدیر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان از بوکسور استان راه یافته به المپیک

تقدیر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان از بوکسور استان راه یافته به المپیک https://www.isna.ir/news/98122418407/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87

پیام تبریک استاندار سیستان و بلوچستان بابت کسب اولین سهمیه المپیک تاریخ ورزش استان

پیام تبریک استاندار سیستان و بلوچستان بابت کسب اولین سهمیه المپیک تاریخ ورزش استان https://www.isna.ir/news/98122116744/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9

جامعه ورزشی به یاری سیل زدگان شتافتند

جامعه ورزشی به یاری سیل زدگان شتافتند https://www.isna.ir/news/98102620565/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF