ورزشکار ۱۰۰ ساله‌ای که همچنان روزانه نیم ساعت ورزش می‌کند

ورزشکار ۱۰۰ ساله‌ای که همچنان روزانه نیم ساعت ورزش می‌کند https://www.isna.ir/news/98022211512/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF