انتخاب رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی، محلی استان سمنان

انتخاب رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی، محلی استان سمنان https://www.isna.ir/news/98120604861/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86

صعود کوهنوردان دانشگاهی سمنان به بلندترین قله قاره آفریقا

صعود کوهنوردان دانشگاهی سمنان به بلندترین قله قاره آفریقا https://www.isna.ir/news/98112618769/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7

تیم‌های نفت کمک مالی دریافت می‌کنند

تیم‌های نفت کمک مالی دریافت می‌کنند https://www.isna.ir/news/98101208862/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

جنجال در مجمع فوق‌العاده و رای به یک ابقا پرحاشیه در فوتبال استان سمنان

جنجال در مجمع فوق‌العاده و رای به یک ابقا پرحاشیه در فوتبال استان سمنان https://www.isna.ir/news/98101108568/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

جنجال در مجمع فوق‌العاده هیات فوتبال استان سمنان و رای به یک ابقا پرحاشیه

جنجال در مجمع فوق‌العاده هیات فوتبال استان سمنان و رای به یک ابقا پرحاشیه https://www.isna.ir/news/98101108568/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9

رای مجمع عمومی هیئت کوهنوردی استان سمنان به کاندیدای بی‌رقیب!

رای مجمع عمومی هیئت کوهنوردی استان سمنان به کاندیدای بی‌رقیب! https://www.isna.ir/news/98092418072/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8

زورخانه‌ای که احداثش 15 سال به درازا کشید!

زورخانه‌ای که احداثش 15 سال به درازا کشید! https://www.isna.ir/news/98091107416/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%B4-15-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF

زورخانه مجن و میامی فردا با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان افتتاح می‌شوند

زورخانه مجن و میامی فردا با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان افتتاح می‌شوند https://www.isna.ir/news/98091006880/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%86-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD

آمادگی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های آسیایی ازبکستان

آمادگی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های آسیایی ازبکستان https://www.isna.ir/news/98070604077/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

آمادگی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های آسیایی ازبکستان/نیمی از ملی‌پوشان آکروژیم سمنانی‌اند

آمادگی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های آسیایی ازبکستان/نیمی از ملی‌پوشان آکروژیم سمنانی‌اند https://www.isna.ir/news/98070604077/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C