آمادگی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های آسیایی ازبکستان

آمادگی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های آسیایی ازبکستان https://www.isna.ir/news/98070604077/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

آمادگی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های آسیایی ازبکستان/نیمی از ملی‌پوشان آکروژیم سمنانی‌اند

آمادگی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های آسیایی ازبکستان/نیمی از ملی‌پوشان آکروژیم سمنانی‌اند https://www.isna.ir/news/98070604077/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C

ورزشکار ۱۰۰ ساله‌ای که همچنان روزانه نیم ساعت ورزش می‌کند

ورزشکار ۱۰۰ ساله‌ای که همچنان روزانه نیم ساعت ورزش می‌کند https://www.isna.ir/news/98022211512/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF