عدم حمایت از تنها تیم لیگ برتری استان/صداوسیما برای پخش مسابقات پول می‌خواهد!

عدم حمایت از تنها تیم لیگ برتری استان/صداوسیما برای پخش مسابقات پول می‌خواهد! https://www.isna.ir/news/99052115453/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA

حضور سیدحسین زرگر در خبرگزاری ایسنا سمنان

حضور سیدحسین زرگر در خبرگزاری ایسنا سمنان https://www.isna.ir/news/99051612190/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86

حضور سیدحسین زرگر در خبرگزاری ایسنا سمنان

حضور سیدحسین زرگر در خبرگزاری ایسنا سمنان https://www.isna.ir/news/99051612190/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86

اظهارنظر بهاروند درباره داوری‌ها و ادامه لیگ در شرایط کرونایی و آخرین وضعیت تیم ملی

اظهارنظر بهاروند درباره داوری‌ها و ادامه لیگ در شرایط کرونایی و آخرین وضعیت تیم ملی https://www.isna.ir/news/99043022332/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C

اظهارنظر بهاروند درباره داوری‌ها و ادامه لیگ در شرایط کرونایی و آخرین وضعیت تیم ملی

اظهارنظر بهاروند درباره داوری‌ها و ادامه لیگ در شرایط کرونایی و آخرین وضعیت تیم ملی https://www.isna.ir/news/99043022332/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C

داور بین‌المللی کشورمان رئیس هیات فوتبال استان سمنان شد

داور بین‌المللی کشورمان رئیس هیات فوتبال استان سمنان شد https://www.isna.ir/news/99043022193/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

داور بین‌المللی کشورمان رئیس هیات فوتبال استان سمنان انتخاب شد

داور بین‌المللی کشورمان رئیس هیات فوتبال استان سمنان انتخاب شد https://www.isna.ir/news/99043022193/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

انتخاب رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی، محلی استان سمنان

انتخاب رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی، محلی استان سمنان https://www.isna.ir/news/98120604861/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86

صعود کوهنوردان دانشگاهی سمنان به بلندترین قله قاره آفریقا

صعود کوهنوردان دانشگاهی سمنان به بلندترین قله قاره آفریقا https://www.isna.ir/news/98112618769/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7

تیم‌های نفت کمک مالی دریافت می‌کنند

تیم‌های نفت کمک مالی دریافت می‌کنند https://www.isna.ir/news/98101208862/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF