بوچیا به‌عنوان رشته حمایتی در پارالمپیک حضور یابد

بوچیا به‌عنوان رشته حمایتی در پارالمپیک حضور یابد https://www.isna.ir/news/98072216254/%D8%A8%D9%88%DA%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

مجموعه ورزشی شهید بهشتی ابهر در انتظار تعیین تکلیف

مجموعه ورزشی شهید بهشتی ابهر در انتظار تعیین تکلیف https://www.isna.ir/news/98072115878/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81

پرورش‌اندام ایران جایگاه ارزشمندی در دنیا دارد

پرورش‌اندام ایران جایگاه ارزشمندی در دنیا دارد https://www.isna.ir/news/98072014510/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

نفرات منتخب تیم‌ملی به روی سکو رفتند

نفرات منتخب تیم‌ملی به روی سکو رفتند https://www.isna.ir/news/98072014508/%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

حضور رکاب‌زنان زنجانی در اردوی تیم‌ملی

حضور رکاب‌زنان زنجانی در اردوی تیم‌ملی https://www.isna.ir/news/98071813774/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C

خراسان‌رضوی بر سکوی قهرمانی ایستاد

خراسان‌رضوی بر سکوی قهرمانی ایستاد https://www.isna.ir/news/98071713384/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF

دیپلماسی ورزشی، تبادل فرهنگی بین ملت‌ها است

دیپلماسی ورزشی، تبادل فرهنگی بین ملت‌ها است https://www.isna.ir/news/98071511790/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

عزت، بزرگ‌ترین رهاورد ورزش باشد

عزت، بزرگ‌ترین رهاورد ورزش باشد https://www.isna.ir/news/98071511779/%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

لرستان قهرمان شد؛ جایگاه سوم به زنجانی‌ها رسید

لرستان قهرمان شد؛ جایگاه سوم به زنجانی‌ها رسید https://www.isna.ir/news/98071410800/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

حضور چهار بانوی زنجانی در اردوی تیم‌ملی بسکتبال با ویلچر

حضور چهار بانوی زنجانی در اردوی تیم‌ملی بسکتبال با ویلچر https://www.isna.ir/news/98071309207/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%86%D8%B1