ویلچر، دیسک و امید؛ تمام دنیای حنان

ویلچر، دیسک و امید؛ تمام دنیای حنان https://www.isna.ir/news/98042311556/%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%86%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86

زورخانه‌های مناسبتی + عکس

زورخانه‌های مناسبتی + عکس https://www.isna.ir/news/98040100004/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

مدیرعامل نفت آبادان: با سرجیو برای ادامه همکاری به توافق رسیدیم

مدیرعامل نفت آبادان: با سرجیو برای ادامه همکاری به توافق رسیدیم https://www.isna.ir/news/98022914946/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85

اسکان مردم سیل‌زده و توزیع وسایل ورزشی در کمپ ورزشگاه تختی اهواز

اسکان مردم سیل‌زده و توزیع وسایل ورزشی در کمپ ورزشگاه تختی اهواز https://www.isna.ir/news/98012007253/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2

تخصیص درآمد بلیت فروشی دیدار نفت آبادان – ذوب آهن به سیل‌زدگان

تخصیص درآمد بلیت فروشی دیدار نفت آبادان – ذوب آهن به سیل‌زدگان https://www.isna.ir/news/98011002747/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86