مدیرکل ورزش خوزستان: یا میزبانی از جام جهانی کشتی یا هیچ/نامه استاندار به وزیر ورزش

مدیرکل ورزش خوزستان: یا میزبانی از جام جهانی کشتی یا هیچ/نامه استاندار به وزیر ورزش https://www.isna.ir/news/98072418253/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال خوزستان شد

سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال خوزستان شد https://www.isna.ir/news/98072317715/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

نمی‌خواهم سومین تجربه تلخ گریبان‌گیرم شود

نمی‌خواهم سومین تجربه تلخ گریبان‌گیرم شود https://www.isna.ir/news/98072317095/%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF

‌کسانی از استقلال خوزستان ایراد می‌گیرند که آن‌ها را نمی‌شناسم

‌کسانی از استقلال خوزستان ایراد می‌گیرند که آن‌ها را نمی‌شناسم https://www.isna.ir/news/98072216528/%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%85

“هزار و یک شب”، بهشتی در همین نزدیکی

“هزار و یک شب”، بهشتی در همین نزدیکی https://www.isna.ir/news/98072216276/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C

مساعدت مالی استانداری برای رفع مشکلات باشگاه نفت آبادان

مساعدت مالی استانداری برای رفع مشکلات باشگاه نفت آبادان https://www.isna.ir/news/98072015122/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86

مساعدت مالی استانداری برای رفع مشکلات باشگاه نفت آبادان

مساعدت مالی استانداری برای رفع مشکلات باشگاه نفت آبادان https://www.isna.ir/news/98072015122/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86

قهرمانی خوزستان در مسابقات کشتی فرنگی کشور

قهرمانی خوزستان در مسابقات کشتی فرنگی کشور https://www.isna.ir/news/98071914444/%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

بازگشت تارتار به مسجدسلیمان

بازگشت تارتار به مسجدسلیمان https://www.isna.ir/news/98071814001/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86

رنگرز: الگوی جدیدی برای برگزاری مسابقات قهرمانی کشور طراحی می شود

رنگرز: الگوی جدیدی برای برگزاری مسابقات قهرمانی کشور طراحی می شود https://www.isna.ir/news/98071813977/%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%DB%8C