شروع کار فولاد برای لیگ بیستم بدون خارجی‌ها

شروع کار فولاد برای لیگ بیستم بدون خارجی‌ها https://www.isna.ir/news/99063023166/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7

پورموسوی سرمربی نفت آبادان شد

پورموسوی سرمربی نفت آبادان شد https://www.isna.ir/news/99063023110/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

باید دست دلال‌ها از باشگاه نفت آبادان کوتاه شود

باید دست دلال‌ها از باشگاه نفت آبادان کوتاه شود https://www.isna.ir/news/99063022841/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF

به خاطر ورزش کار و کاسبی را کنار گذاشتم

به خاطر ورزش کار و کاسبی را کنار گذاشتم https://www.isna.ir/news/99062922000/%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85

نمی‌دانیم کدام پنجره فولاد را باز کنیم!

نمی‌دانیم کدام پنجره فولاد را باز کنیم! https://www.isna.ir/news/99062921935/%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

نفت آبادان، همچنان تنها تیم بدون سرمربی لیگ برتر

نفت آبادان، همچنان تنها تیم بدون سرمربی لیگ برتر https://www.isna.ir/news/99062921655/%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1

مشکل تیم‌های نفتی خوزستان با جلسه به صرف چای حل نمی‌شود

مشکل تیم‌های نفتی خوزستان با جلسه به صرف چای حل نمی‌شود https://www.isna.ir/news/99062921438/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

نفت مسجدسلیمان با یک مدافع توافق کرد

نفت مسجدسلیمان با یک مدافع توافق کرد https://www.isna.ir/news/99062821233/%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

حق خوزستان را از فدراسیون کشتی بگیرید

حق خوزستان را از فدراسیون کشتی بگیرید https://www.isna.ir/news/99062720983/%D8%AD%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF

مربیان خوزستانی در تیم‌ملی کشتی به عنوان کالا انتخاب می‌شوند

مربیان خوزستانی در تیم‌ملی کشتی به عنوان کالا انتخاب می‌شوند https://www.isna.ir/news/99062720959/%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF