حق ما میزبانی از استقلال در اهواز است / برای کسی که کارنامه برانکو را زیر سوال ‌می‌برد، متاسفم

حق ما میزبانی از استقلال در اهواز است / برای کسی که کارنامه برانکو را زیر…

با ترس تمرین می‌کنیم

با ترس تمرین می‌کنیم https://www.isna.ir/news/99031106267/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

ابتلای ۳ عضو تیم فوتبال نفت‌مسجدسلیمان به کرونا

ابتلای ۳ عضو تیم فوتبال نفت‌مسجدسلیمان به کرونا https://www.isna.ir/news/99031005751/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B3-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

دلیل غیبت پر سر و صداترین خرید فولاد چیست؟

دلیل غیبت پر سر و صداترین خرید فولاد چیست؟ https://www.isna.ir/news/99031005001/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

تست کرونای بازیکنان فولاد منفی شد/تنها ۲ مورد مشکوک در کادر رسانه‌ای

تست کرونای بازیکنان فولاد منفی شد/تنها ۲ مورد مشکوک در کادر رسانه‌ای https://www.isna.ir/news/99030904834/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

تست کرونای بازیکنان فولاد منفی شد/تنها ۲ مورد مشکوک در کادر رسانه‌ای

تست کرونای بازیکنان فولاد منفی شد/تنها ۲ مورد مشکوک در کادر رسانه‌ای https://www.isna.ir/news/99030904834/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

فولادی‌ها برای سومین بار تست کرونا دادند

فولادی‌ها برای سومین بار تست کرونا دادند https://www.isna.ir/news/99030804540/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF

تست کرونای ۳ عضو تیم نفت آبادان مثبت اعلام شد

تست کرونای ۳ عضو تیم نفت آبادان مثبت اعلام شد https://www.isna.ir/news/99030804200/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DB%B3-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

علوی: قبل از اردوی تهران، کرونایی نداشتیم / در اهواز میزبان استقلالیم

علوی: قبل از اردوی تهران، کرونایی نداشتیم / در اهواز میزبان استقلالیم https://www.isna.ir/news/99030704143/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85

از خرید یک بطری آب معدنی هم عاجزیم / نگاه فدراسیون به باشگاه‌ها، ارباب رعیتی است

از خرید یک بطری آب معدنی هم عاجزیم / نگاه فدراسیون به باشگاه‌ها، ارباب رعیتی است…