تعویق المپیک به نفع کاراته ایران شد

تعویق المپیک به نفع کاراته ایران شد https://www.isna.ir/news/99041108916/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

تامین بخشی از فشنگ های مورد نیاز ملی پوشان با تمهیدات انجام شده

تامین بخشی از فشنگ های مورد نیاز ملی پوشان با تمهیدات انجام شده https://www.isna.ir/news/99040302710/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87

اهدای نشان سفیرمدرسه ساز به علی اصغر مجرد با حضور وزیر آموزش و پرورش

اهدای نشان سفیرمدرسه ساز به علی اصغر مجرد با حضور وزیر آموزش و پرورش https://www.isna.ir/news/99032818322/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4

وجود فقط یک گوداستاندارد برای ورزش کشتی باچوخه در کشور/ برگزاری مسابقات کشتی باچوخه از تابستان

وجود فقط یک گوداستاندارد برای ورزش کشتی باچوخه در کشور/ برگزاری مسابقات کشتی باچوخه از تابستان…

اسب‌های بومی ما برای حضور در رشته های المپیکی مناسب نیستند

اسب‌های بومی ما برای حضور در رشته های المپیکی مناسب نیستند https://www.isna.ir/news/99023021849/%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

رانده شدن داوری کشتی بین المللی ایران به سال‌ها قبل/ حضور یک داور کشتی از ایران در المپیک

رانده شدن داوری کشتی بین المللی ایران به سال‌ها قبل/ حضور یک داور کشتی از ایران…

ورود جدی فدراسیون والیبال برای تشکیل اردوهای ملی در رده نوجوانان

ورود جدی فدراسیون والیبال برای تشکیل اردوهای ملی در رده نوجوانان https://www.isna.ir/news/98112014831/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

ورود جدی فدراسیون والیبال برای تشکیل اردوهای ملی در رده نوجوانان

ورود جدی فدراسیون والیبال برای تشکیل اردوهای ملی در رده نوجوانان https://www.isna.ir/news/98112014831/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

ورود جدی فدراسیون والیبال برای تشکیل اردوهای ملی در رده نوجوانان

ورود جدی فدراسیون والیبال برای تشکیل اردوهای ملی در رده نوجوانان https://www.isna.ir/news/98112014831/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

70 شناگر در مسابقات کارگری کشور رقابت می کنند

70 شناگر در مسابقات کارگری کشور رقابت می کنند https://www.isna.ir/news/98111712321/70-%D8%B4%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF