وجود فقط یک گوداستاندارد برای ورزش کشتی باچوخه در کشور/ برگزاری مسابقات کشتی باچوخه از تابستان

وجود فقط یک گوداستاندارد برای ورزش کشتی باچوخه در کشور/ برگزاری مسابقات کشتی باچوخه از تابستان…

اسب‌های بومی ما برای حضور در رشته های المپیکی مناسب نیستند

اسب‌های بومی ما برای حضور در رشته های المپیکی مناسب نیستند https://www.isna.ir/news/99023021849/%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

رانده شدن داوری کشتی بین المللی ایران به سال‌ها قبل/ حضور یک داور کشتی از ایران در المپیک

رانده شدن داوری کشتی بین المللی ایران به سال‌ها قبل/ حضور یک داور کشتی از ایران…

ورود جدی فدراسیون والیبال برای تشکیل اردوهای ملی در رده نوجوانان

ورود جدی فدراسیون والیبال برای تشکیل اردوهای ملی در رده نوجوانان https://www.isna.ir/news/98112014831/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

ورود جدی فدراسیون والیبال برای تشکیل اردوهای ملی در رده نوجوانان

ورود جدی فدراسیون والیبال برای تشکیل اردوهای ملی در رده نوجوانان https://www.isna.ir/news/98112014831/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

ورود جدی فدراسیون والیبال برای تشکیل اردوهای ملی در رده نوجوانان

ورود جدی فدراسیون والیبال برای تشکیل اردوهای ملی در رده نوجوانان https://www.isna.ir/news/98112014831/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

70 شناگر در مسابقات کارگری کشور رقابت می کنند

70 شناگر در مسابقات کارگری کشور رقابت می کنند https://www.isna.ir/news/98111712321/70-%D8%B4%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

سهمیه المپیک داریم اما فشنگ نداریم

سهمیه المپیک داریم اما فشنگ نداریم https://www.isna.ir/news/98110502797/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

مسابقات جهانی ورزش های زورخانه ای ثابت کرد که بر خلاف ادعاها ایران امن است

مسابقات جهانی ورزش های زورخانه ای ثابت کرد که بر خلاف ادعاها ایران امن است https://www.isna.ir/news/98110201707/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7

خارجی ها طلاهای کشتی پهلوانی را درو کردند/ایران هیچ طلایی ندارد

خارجی ها طلاهای کشتی پهلوانی را درو کردند/ایران هیچ طلایی ندارد https://www.isna.ir/news/98110201704/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF