شیربیگی: نیم‌نگاهی به قهرمانی داریم

شیربیگی: نیم‌نگاهی به قهرمانی داریم https://www.isna.ir/news/98072014710/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

امیدوارم حضور زنان در ورزشگاه مستمر باشد/ نیم‌نگاهی به قهرمانی داریم

امیدوارم حضور زنان در ورزشگاه مستمر باشد/ نیم‌نگاهی به قهرمانی داریم https://www.isna.ir/news/98072014710/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

صادقی: نفت رقیب سرسختی است/ در هر سه جام مدعی هستیم

صادقی: نفت رقیب سرسختی است/ در هر سه جام مدعی هستیم https://www.isna.ir/news/98072014693/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

حامدی‌نیا: حمایتی از شطرنج‌بازان صورت نمی‌گیرد

حامدی‌نیا: حمایتی از شطرنج‌بازان صورت نمی‌گیرد https://www.isna.ir/news/98072014475/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

جبرئیل حسن‌اف در ثبت جهانی توس

جبرئیل حسن‌اف در ثبت جهانی توس https://www.isna.ir/news/98071813755/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3

از شکسته‌شدن طلسم حضور بانوان در ورزشگاه خوشحالیم/ امیدوارم پدرم روزی بازی من را از نزدیک ببیند

از شکسته‌شدن طلسم حضور بانوان در ورزشگاه خوشحالیم/ امیدوارم پدرم روزی بازی من را از نزدیک…

مرتضایی: حق بازیکنانم، پیراهن تیم ملی بود/ فرش‌آرا به یکی دو بازیکن نیاز دارد

مرتضایی: حق بازیکنانم، پیراهن تیم ملی بود/ فرش‌آرا به یکی دو بازیکن نیاز دارد https://www.isna.ir/news/98071410790/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88

مرادمند: باید در مصاف با پرسپولیس برنده باشیم

مرادمند: باید در مصاف با پرسپولیس برنده باشیم https://www.isna.ir/news/98071108674/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

قوچان‌نژاد: کولاکوویچ به منتقدین توجهی ندارد

قوچان‌نژاد: کولاکوویچ به منتقدین توجهی ندارد https://www.isna.ir/news/98071108665/%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

قاسمی‌نژاد: طلسم پرسپولیس را می‌شکنیم

قاسمی‌نژاد: طلسم پرسپولیس را می‌شکنیم https://www.isna.ir/news/98071008158/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85