یک کشته و 13 مجروح در واژگونی وانت حامل کوهنوردان در نیشابور

یک کشته و 13 مجروح در واژگونی وانت حامل کوهنوردان در نیشابور https://www.isna.ir/news/98042914947/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-13-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1

یک کشته و 13 مجروح در واژگونی وانت حامل کوهنوردان در نیشابور

یک کشته و 13 مجروح در واژگونی وانت حامل کوهنوردان در نیشابور https://www.isna.ir/news/98042914947/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-13-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1

برنامه متفاوت ژاپنی‌ها برای کاهش ترافیک در المپیک ۲۰۲۰

برنامه متفاوت ژاپنی‌ها برای کاهش ترافیک در المپیک ۲۰۲۰ https://www.isna.ir/news/98042513359/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0