نشانه‌گیری به هدف جهانی در میان هیاهوی کرونا

نشانه‌گیری به هدف جهانی در میان هیاهوی کرونا https://www.isna.ir/news/99012916946/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

وزیر ورزش و جوانان وارد بیرجند شد

وزیر ورزش و جوانان وارد بیرجند شد https://www.isna.ir/news/00061214672/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF