وزیر ورزش و جوانان وارد بیرجند شد

وزیر ورزش و جوانان وارد بیرجند شد https://www.isna.ir/news/00061214672/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF