نگاه مدرنیته به ورزش روستایی

نگاه مدرنیته به ورزش روستایی https://www.isna.ir/news/99043122900/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C

نگاه نو به توسعه ورزش با توجه به خانه‌های روستایی

نگاه نو به توسعه ورزش با توجه به خانه‌های روستایی https://www.isna.ir/news/99043022667/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C

خصوصی‌سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در آینده‌ای نزدیک

خصوصی‌سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در آینده‌ای نزدیک https://www.isna.ir/news/99042820942/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9

چند پروژه ورزشی تا پایان دولت در کشور افتتاح می‌شود؟

چند پروژه ورزشی تا پایان دولت در کشور افتتاح می‌شود؟ https://www.isna.ir/news/99042820588/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بررسی موانع و تنگناهای اقتصادی خراسان جنوبی در هیات دولت

بررسی موانع و تنگناهای اقتصادی خراسان جنوبی در هیات دولت https://www.isna.ir/news/99042820297/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

سالن اسکواش بیرجند محلی برای برگزاری کمپ‌های تیم ملی فدراسیون

سالن اسکواش بیرجند محلی برای برگزاری کمپ‌های تیم ملی فدراسیون https://www.isna.ir/news/99042820214/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86

بهره‌برداری از استخر سربیشه با حضور وزیر ورزش

بهره‌برداری از استخر سربیشه با حضور وزیر ورزش https://www.isna.ir/news/99042820210/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4

نشانه‌گیری به هدف جهانی در میان هیاهوی کرونا

نشانه‌گیری به هدف جهانی در میان هیاهوی کرونا https://www.isna.ir/news/99012916946/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

وزیر ورزش و جوانان وارد بیرجند شد

وزیر ورزش و جوانان وارد بیرجند شد https://www.isna.ir/news/00061214672/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF