بانوی قهرمان ورامینی مدال جهانی خود را به مسجد جمکران اهدا کرد

بانوی قهرمان ورامینی مدال جهانی خود را به مسجد جمکران اهدا کرد https://www.isna.ir/news/98053114931/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بانوی قهرمان ورامینی مدال جهانی خود را به مسجد جمکران اهدا کرد

بانوی قهرمان ورامینی مدال جهانی خود را به مسجد جمکران اهدا کرد https://www.isna.ir/news/98053114931/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF