کریمیان: داور عجله کرد /سه امتیازی که از نان شب واجب‌تر بود از ما گرفته شد

کریمیان: داور عجله کرد /سه امتیازی که از نان شب واجب‌تر بود از ما گرفته شد…

جلالی: می‌توانستیم بازی را ببریم /نیاز به زمان داریم تا از لحاظ بدنی تقویت شویم

جلالی: می‌توانستیم بازی را ببریم /نیاز به زمان داریم تا از لحاظ بدنی تقویت شویم https://www.isna.ir/news/98081710107/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8

کریمیان: داور مسابقه عجله کرد /سه امتیازی که از نان شب واجب تر بود از ما گرفته شد

کریمیان: داور مسابقه عجله کرد /سه امتیازی که از نان شب واجب تر بود از ما…

جلالی: می‌توانستیم بازی را ببریم /نیاز به زمان داریم تا از لحاظ بدنی تقویت شویم

جلالی: می‌توانستیم بازی را ببریم /نیاز به زمان داریم تا از لحاظ بدنی تقویت شویم https://www.isna.ir/news/98081710107/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8

بوشهر بر سکوی قهرمانی قایقرانی کشور ایستاد

بوشهر بر سکوی قهرمانی قایقرانی کشور ایستاد https://www.isna.ir/news/98081509099/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF

بوشهر بر سکوی قهرمانی قایقرانی کشور ایستاد

بوشهر بر سکوی قهرمانی قایقرانی کشور ایستاد https://www.isna.ir/news/98081509099/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF

بوشهر صدرنشین قایقرانی کشور شد

بوشهر صدرنشین قایقرانی کشور شد https://www.isna.ir/news/98081509099/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

قلعه نوعی: توپ های ما تبدیل به گل نشد /دلخوشی مردم جنوب به فوتبال است

قلعه نوعی: توپ های ما تبدیل به گل نشد /دلخوشی مردم جنوب به فوتبال است https://www.isna.ir/news/98080904952/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

اشتباهات داوری گریبان گیر پارس جنوبی جم شده است

اشتباهات داوری گریبان گیر پارس جنوبی جم شده است https://www.isna.ir/news/98080904942/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به مجموعه باشگاه و تماشاچیان بدهکاریم /مقابل پرسپولیس بازی سختی داریم

به مجموعه باشگاه و تماشاچیان بدهکاریم /مقابل پرسپولیس بازی سختی داریم https://www.isna.ir/news/98080201236/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C