هیچ مشکلی جهت حضور شاهین بوشهر در لیگ برتر وجود ندارد

هیچ مشکلی جهت حضور شاهین بوشهر در لیگ برتر وجود ندارد https://www.isna.ir/news/98020804337/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF