«عبدالمحمد پوربهی» درگذشت

«عبدالمحمد پوربهی» درگذشت https://www.isna.ir/news/99042719823/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

تکذیب خبر فوت پیشکسوت فوتبال بوشهری بر اثر کرونا

تکذیب خبر فوت پیشکسوت فوتبال بوشهری بر اثر کرونا https://www.isna.ir/news/99042619747/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

پیشکسوت فوتبال بوشهر درگذشت

پیشکسوت فوتبال بوشهر درگذشت https://www.isna.ir/news/99042619571/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

ماموران فرودگاه گرجستان مانع بازگشت بازیکنان شاهین بوشهر به ایران

ماموران فرودگاه گرجستان مانع بازگشت بازیکنان شاهین بوشهر به ایران https://www.isna.ir/news/99033119677/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

ماموران فرودگاه گرجستان مانع بازگشت بازیکنان شاهین بوشهر به ایران

ماموران فرودگاه گرجستان مانع بازگشت بازیکنان شاهین بوشهر به ایران https://www.isna.ir/news/99033119677/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

اعضای تیم شاهین بوشهر تست کرونا دادند

اعضای تیم شاهین بوشهر تست کرونا دادند https://www.isna.ir/news/99030100424/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF

شاهین بوشهر فعالیت‌هایش را برای آغاز تمرینات کلید زد

شاهین بوشهر فعالیت‌هایش را برای آغاز تمرینات کلید زد https://www.isna.ir/news/99023021829/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%AF

الهامی: نه در این دنیا و نه در آن دنیا داوران را نمی‌بخشم

الهامی: نه در این دنیا و نه در آن دنیا داوران را نمی‌بخشم https://www.isna.ir/news/98120907156/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%85

افاضلی: فشار بر روی آقای الهامی زیاد است و من خرده نمی‌گیرم

افاضلی: فشار بر روی آقای الهامی زیاد است و من خرده نمی‌گیرم https://www.isna.ir/news/98120907150/%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85

افاضلی: در نیم فصل دوم باید بیشتر برنده باشیم

افاضلی: در نیم فصل دوم باید بیشتر برنده باشیم https://www.isna.ir/news/98120907150/%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85