هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن تغییر کرد

هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن تغییر کرد https://www.isna.ir/news/99062620492/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

کاپیتان ذوب آهن تمدید کرد

کاپیتان ذوب آهن تمدید کرد https://www.isna.ir/news/99061914927/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

رای پرونده آرمان غیاثی صادر شد

رای پرونده آرمان غیاثی صادر شد https://www.isna.ir/news/99052518328/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AB%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

حکم مقصران پرونده آرمان غیاثی مشخص شد

حکم مقصران پرونده آرمان غیاثی مشخص شد https://www.isna.ir/news/99052518328/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AB%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

مشکل اصلی جامعه تنیس، اجاره بالای زمین‌ها است

مشکل اصلی جامعه تنیس، اجاره بالای زمین‌ها است https://www.isna.ir/news/99041813429/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سپاهان انسجام همیشگی را نداشت/ اشتباهات خط دفاعی ذوب‌آهن وحشتناک بود

سپاهان انسجام همیشگی را نداشت/ اشتباهات خط دفاعی ذوب‌آهن وحشتناک بود https://www.isna.ir/news/99041611612/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9

رأس کار در فدراسیون فوتبال به دست افراد متخصص سپرده شود

رأس کار در فدراسیون فوتبال به دست افراد متخصص سپرده شود https://www.isna.ir/news/99041510671/%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF

فلسفه آوردنِ «بوناچیچ» روشن نیست

فلسفه آوردنِ «بوناچیچ» روشن نیست https://www.isna.ir/news/99041409868/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%DA%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

سپاهانِ نیمه اول، فراتر از لیگ برتر بود

سپاهانِ نیمه اول، فراتر از لیگ برتر بود https://www.isna.ir/news/99041007307/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF

ذوبی‌ها با توپ غریبه بودند/ “کرونا”، طرح‌های استراتژیک تیم‌ها را از بین برد

ذوبی‌ها با توپ غریبه بودند/ “کرونا”، طرح‌های استراتژیک تیم‌ها را از بین برد https://www.isna.ir/news/99040906788/%D8%B0%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7