امیدواریم موضوع انحلال تیم فوتبال بانوان ذوب‌آهن رفع شود

امیدواریم موضوع انحلال تیم فوتبال بانوان ذوب‌آهن رفع شود https://www.isna.ir/news/98072216540/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF

آرمان واکنش‌های طبیعی نشان می‌دهد

آرمان واکنش‌های طبیعی نشان می‌دهد https://www.isna.ir/news/98072115681/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

شکار گاندو در گودال مرگ

شکار گاندو در گودال مرگ https://www.isna.ir/news/98071209106/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%AF

آرمان هنوز در کما به سر می برد

آرمان هنوز در کما به سر می برد https://www.isna.ir/news/98070201714/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF

باقری مقدم: ایمنی اماکن ورزشی بسیار مهم است

باقری مقدم: ایمنی اماکن ورزشی بسیار مهم است https://www.isna.ir/news/98070201714/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

آغاز فصلی نو در تاریخ لیگ برتر فوتسال

آغاز فصلی نو در تاریخ لیگ برتر فوتسال https://www.isna.ir/news/98041105758/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84

هواداران ورزشی ما شناسنامه هواداری ندارند

هواداران ورزشی ما شناسنامه هواداری ندارند https://www.isna.ir/news/98032813426/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

فستیوال کشوری فوتسال رده‌های پایه در زواره اصفهان در حال برگزاری

فستیوال کشوری فوتسال رده‌های پایه در زواره اصفهان در حال برگزاری https://www.isna.ir/news/98032813229/%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C

فستیوال کشوری فوتسال رده‌های پایه در زواره اصفهان در حال برگزاری

فستیوال کشوری فوتسال رده‌های پایه در زواره اصفهان در حال برگزاری https://www.isna.ir/news/98032813229/%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C

ترخیص مصدومان بازی سپاهان و پرسپولیس

ترخیص مصدومان بازی سپاهان و پرسپولیس https://www.isna.ir/news/98031104941/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3