سپاهان انسجام همیشگی را نداشت/ اشتباهات خط دفاعی ذوب‌آهن وحشتناک بود

سپاهان انسجام همیشگی را نداشت/ اشتباهات خط دفاعی ذوب‌آهن وحشتناک بود https://www.isna.ir/news/99041611612/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9

رأس کار در فدراسیون فوتبال به دست افراد متخصص سپرده شود

رأس کار در فدراسیون فوتبال به دست افراد متخصص سپرده شود https://www.isna.ir/news/99041510671/%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF

فلسفه آوردنِ «بوناچیچ» روشن نیست

فلسفه آوردنِ «بوناچیچ» روشن نیست https://www.isna.ir/news/99041409868/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%DA%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

سپاهانِ نیمه اول، فراتر از لیگ برتر بود

سپاهانِ نیمه اول، فراتر از لیگ برتر بود https://www.isna.ir/news/99041007307/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF

ذوبی‌ها با توپ غریبه بودند/ “کرونا”، طرح‌های استراتژیک تیم‌ها را از بین برد

ذوبی‌ها با توپ غریبه بودند/ “کرونا”، طرح‌های استراتژیک تیم‌ها را از بین برد https://www.isna.ir/news/99040906788/%D8%B0%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7

لوکا بوناچیچ سرمربی ذوب آهن شد

لوکا بوناچیچ سرمربی ذوب آهن شد https://www.isna.ir/news/99040604576/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%DA%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%D8%AF

سرمربی جدید ذوب‌آهن تا ۴۸ ساعت آینده معرفی می شود

سرمربی جدید ذوب‌آهن تا ۴۸ ساعت آینده معرفی می شود https://www.isna.ir/news/99040504209/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B4%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

لیگ تعطیل شدنی نیست

لیگ تعطیل شدنی نیست https://www.isna.ir/news/99040504196/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

ذوب آهن پیروز دربی دوستانه اصفهان شد

ذوب آهن پیروز دربی دوستانه اصفهان شد https://www.isna.ir/news/99031811149/%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

ذوب آهن پیروزی دربی دوستانه اصفهان شد

ذوب آهن پیروزی دربی دوستانه اصفهان شد https://www.isna.ir/news/99031811149/%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF