حضور ۳ تیم خارجی در لیگ والیبال ملت‌های جهان در اردبیل

حضور ۳ تیم خارجی در لیگ والیبال ملت‌های جهان در اردبیل https://www.isna.ir/news/98012510049/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B3-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84