رایزنی‌ برای برگزاری “والیبال برفی” به میزبانی استان اردبیل

رایزنی‌ برای برگزاری “والیبال برفی” به میزبانی استان اردبیل https://www.isna.ir/news/98040100586/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84

حضور ۳ تیم خارجی در لیگ والیبال ملت‌های جهان در اردبیل

حضور ۳ تیم خارجی در لیگ والیبال ملت‌های جهان در اردبیل https://www.isna.ir/news/98012510049/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B3-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84