اماکن ورزشی ویژه جانبازان در استان‌های کشور راه اندازی می‌شود

اماکن ورزشی ویژه جانبازان در استان‌های کشور راه اندازی می‌شود https://www.isna.ir/news/99042519255/%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

مسابقات تیراندازی تا اول شهریورماه تعطیل است

مسابقات تیراندازی تا اول شهریورماه تعطیل است https://www.isna.ir/news/99042317178/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

12 نفر در انتخابات فدراسیون دوومیدانی رقابت می‌کنند

12 نفر در انتخابات فدراسیون دوومیدانی رقابت می‌کنند https://www.isna.ir/news/98101511920/12-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

اردبیل در رشته تنیس ضعیف عمل کرده است

اردبیل در رشته تنیس ضعیف عمل کرده است https://www.isna.ir/news/98101209038/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

رایزنی‌ برای برگزاری “والیبال برفی” به میزبانی استان اردبیل

رایزنی‌ برای برگزاری “والیبال برفی” به میزبانی استان اردبیل https://www.isna.ir/news/98040100586/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84

حضور ۳ تیم خارجی در لیگ والیبال ملت‌های جهان در اردبیل

حضور ۳ تیم خارجی در لیگ والیبال ملت‌های جهان در اردبیل https://www.isna.ir/news/98012510049/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B3-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84