زنده یاد سیامند رحمان در اثر کرونا فوت نشده است

زنده یاد سیامند رحمان در اثر کرونا فوت نشده است https://www.isna.ir/news/98121209348/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

پیکر قهرمان پاراوزنه برداری جهان در زادگاهش به خاک سپرده شد

پیکر قهرمان پاراوزنه برداری جهان در زادگاهش به خاک سپرده شد https://www.isna.ir/news/98121209251/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

مراسم تدفین سیامند رحمان دوشنبه در زادگاهش انجام می شود

مراسم تدفین سیامند رحمان دوشنبه در زادگاهش انجام می شود https://www.isna.ir/news/98121108958/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

۷ لژیونر والیبال ارومیه/ از گرانترین تا جوانترین لژیونر تاریخ والیبال ایران

۷ لژیونر والیبال ارومیه/ از گرانترین تا جوانترین لژیونر تاریخ والیبال ایران https://www.isna.ir/news/98091611730/%DB%B7-%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE

هفت لژیونر والیبال ارومیه/ از گرانترین تا جوانترین لژیونر تاریخ والیبال ایران

هفت لژیونر والیبال ارومیه/ از گرانترین تا جوانترین لژیونر تاریخ والیبال ایران https://www.isna.ir/news/98091611730/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE

ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ارومیه افتتاح‌شد

ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ارومیه افتتاح‌شد https://www.isna.ir/news/98082315325/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

وزیر ورزش و جوانان ‌وارد ارومیه شد

وزیر ورزش و جوانان ‌وارد ارومیه شد https://www.isna.ir/news/98032511592/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF

فروش۱۵۰ هزار بلیط لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ در ۳ دقیقه اول

فروش۱۵۰ هزار بلیط لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ در ۳ دقیقه اول https://www.isna.ir/news/98032109469/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84

سایت فروش بلیت لیگ ملت‌های والیبال در ارومیه فعال شد

سایت فروش بلیت لیگ ملت‌های والیبال در ارومیه فعال شد https://www.isna.ir/news/98032109100/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF

آمادگی کامل آذربایجان غربی برای برگزاری مسابقات لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹

آمادگی کامل آذربایجان غربی برای برگزاری مسابقات لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ https://www.isna.ir/news/98032008772/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84