سقوط مرگبار خودروی آفرود در رودخانه

سقوط مرگبار خودروی آفرود در رودخانه https://www.isna.ir/news/98021407510/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87