پیست اسکی سهند مسدود شد

پیست اسکی سهند مسدود شد https://www.isna.ir/news/97121709022/%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF