رسانه ملی به کارهای مثبتی که تراکتور برای لیگ برتر انجام می‌دهد هم توجه کند

رسانه ملی به کارهای مثبتی که تراکتور برای لیگ برتر انجام می‌دهد هم توجه کند https://www.isna.ir/news/98081308072/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

بازی «تراکتور – استقلال» پرهوادارترین بازی هفته‌ی گذشته در سطح دنیا

بازی «تراکتور – استقلال» پرهوادارترین بازی هفته‌ی گذشته در سطح دنیا https://www.isna.ir/news/98081308071/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD

دنیزلی: در گلزنی مشکل داریم/ بعد از پنالتی انصاری افت کردیم

دنیزلی: در گلزنی مشکل داریم/ بعد از پنالتی انصاری افت کردیم https://www.isna.ir/news/00061214664/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85

برد دلچسب با گل به خودی حریف

برد دلچسب با گل به خودی حریف https://www.isna.ir/news/00060676284/%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81

بگوویچ: مربی ترسویی نیستم/ نه از تراکتور می‌ترسم و نه از بارسا!

بگوویچ: مربی ترسویی نیستم/ نه از تراکتور می‌ترسم و نه از بارسا! https://www.isna.ir/news/98062819765/%D8%A8%DA%AF%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7

دنیزلی: در کورس قهرمانی خواهیم بود/ مشکل گلزنی را به زودی حل می‌کنیم

دنیزلی: در کورس قهرمانی خواهیم بود/ مشکل گلزنی را به زودی حل می‌کنیم https://www.isna.ir/news/98062819764/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%84

هیچ مشکل امنیتی برای برگزاری بازی فوتسال ژاپن و افغانستان نداریم

هیچ مشکل امنیتی برای برگزاری بازی فوتسال ژاپن و افغانستان نداریم https://www.isna.ir/news/98040100486/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

پیست اسکی سهند مسدود شد

پیست اسکی سهند مسدود شد https://www.isna.ir/news/97121709022/%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF