کاپیتان شجاعی در تراکتور می‌ماند

کاپیتان شجاعی در تراکتور می‌ماند https://www.isna.ir/news/99041007452/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

تراکتور در مسابقات لیگ برتر حضور می‌یابد

تراکتور در مسابقات لیگ برتر حضور می‌یابد https://www.isna.ir/news/99040705375/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

کرونایی‌های تراکتور به 7 نفر رسید

کرونایی‌های تراکتور به 7 نفر رسید https://www.isna.ir/news/99032717763/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

مشکلات بزرگ تراکتور برای بازگرداندن خارجی‌ها

مشکلات بزرگ تراکتور برای بازگرداندن خارجی‌ها https://www.isna.ir/news/99032515673/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7

مشکلات بزرگ تراکتور برای بازگرداندن خارجی‌ها

مشکلات بزرگ تراکتور برای بازگرداندن خارجی‌ها https://www.isna.ir/news/99032515673/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7

فقط دنبال گرفتن جام قهرمانی هستند و چیزی برایشان مهم نیست

فقط دنبال گرفتن جام قهرمانی هستند و چیزی برایشان مهم نیست https://www.isna.ir/news/99032113716/%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

انصاری: آرامش از خانواده بازیکنان گرفته شده است

انصاری: آرامش از خانواده بازیکنان گرفته شده است https://www.isna.ir/news/99032113217/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

حاج‌صفی: چه ارگانی سلامتی ما را تضمین می‌کند؟

حاج‌صفی: چه ارگانی سلامتی ما را تضمین می‌کند؟ https://www.isna.ir/news/99032112968/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D9%81%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

جواب مثبت تست کرونای دو بازیکن تیم مس

جواب مثبت تست کرونای دو بازیکن تیم مس https://www.isna.ir/news/99030804269/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B3

گفت‌وگو با معمار تکواندوی ایران

گفت‌وگو با معمار تکواندوی ایران https://www.isna.ir/news/98121007216/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86