افتتاح ۱۷پروژه ورزشی طی هفته دولت امسال در کهگیلویه و بویراحمد

افتتاح ۱۷پروژه ورزشی طی هفته دولت امسال در کهگیلویه و بویراحمد https://www.khabaronline.ir/news/1293742/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B1%DB%B7%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF

کسب رتبه سوم ورزشکار کهگیلویه و بویراحمد در رقابت های کشوری دوگانه آبی

کسب رتبه سوم ورزشکار کهگیلویه و بویراحمد در رقابت های کشوری دوگانه آبی https://www.khabaronline.ir/news/1292316/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87

فدراسیون ژیمناستیک ۲۰۶ هزار ورزشکار سازمان یافته در کشور دارد

فدراسیون ژیمناستیک ۲۰۶ هزار ورزشکار سازمان یافته در کشور دارد https://www.khabaronline.ir/news/1291568/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%98%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DB%B2%DB%B0%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

هیأت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد رتبه نخست کشور را کسب کرد

هیأت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد رتبه نخست کشور را کسب کرد https://www.khabaronline.ir/news/1289879/%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

رقابت های کشتی قهرمانی کهگیلویه و بویراحمد با شناخت برترین ها پایان یافت

رقابت های کشتی قهرمانی کهگیلویه و بویراحمد با شناخت برترین ها پایان یافت https://www.khabaronline.ir/news/1288731/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7