مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان: رئیس هیئت فوتبال استان سمنان سه ماه ابقا شد

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان: رئیس هیئت فوتبال استان سمنان سه ماه ابقا شد https://www.khabaronline.ir/news/1337914/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86

هیات شنا استان سمنان بدون داشتن استخر به دنبال توسعه شنا

هیات شنا استان سمنان بدون داشتن استخر به دنبال توسعه شنا https://www.khabaronline.ir/news/1333548/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7

حسین اوجاقی:ووشو جزو پنج رشته افتخارافرین برای کشور است

حسین اوجاقی:ووشو جزو پنج رشته افتخارافرین برای کشور است https://www.khabaronline.ir/news/1290457/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA