مسابقات کونگ فو ویژه بانوان در اهواز برگزار می شود

مسابقات کونگ فو ویژه بانوان در اهواز برگزار می شود https://www.khabaronline.ir/news/1306575/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

انتصاب مسئول کمیته روابط عمومی و کمیته انضباطی هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان خوزستان

انتصاب مسئول کمیته روابط عمومی و کمیته انضباطی هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان خوزستان…

شکست تیم ملی هندبال در مقابل نماینده خوزستان

شکست تیم ملی هندبال در مقابل نماینده خوزستان https://www.khabaronline.ir/news/1295380/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86