پروین : من در صحت و سلامت هستم

پروین : من در صحت و سلامت هستم https://www.khabaronline.ir/news/1340623/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85

نوزایی: مدرکم فوق دیپلم است ولی مشکل قانونی برای ریاست فدراسیون چوگان ندارم

نوزایی: مدرکم فوق دیپلم است ولی مشکل قانونی برای ریاست فدراسیون چوگان ندارم https://www.khabaronline.ir/news/1325583/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86

برگزاری مسابقات تور تنیس آسیا به میزبانی ساوجبلاغ

برگزاری مسابقات تور تنیس آسیا به میزبانی ساوجبلاغ https://www.khabaronline.ir/news/1284855/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA

سرانه فضای ورزشی مدارس البرز پایین است

سرانه فضای ورزشی مدارس البرز پایین است https://www.khabaronline.ir/news/1283799/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

۶ پروژه ورزشی در البرز بهره برداری شد

۶ پروژه ورزشی در البرز بهره برداری شد https://www.khabaronline.ir/news/1283334/%DB%B6-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

درخشش تکواندوکاران البرزی

درخشش تکواندوکاران البرزی https://www.khabaronline.ir/news/1283042/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C

بازدید استاندار البرز از روند تکمیل ورزشگاه 6هزار نفری انقلاب

بازدید استاندار البرز از روند تکمیل ورزشگاه 6هزار نفری انقلاب https://www.khabaronline.ir/news/1271662/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-6%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8