بازدید استاندار البرز از روند تکمیل ورزشگاه 6هزار نفری انقلاب

بازدید استاندار البرز از روند تکمیل ورزشگاه 6هزار نفری انقلاب https://www.khabaronline.ir/news/1271662/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-6%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8