اگر وزنه اول بهداد را سبک می‌گذاشتم من را در میدان آزادی دار می‌زدند!

اگر وزنه اول بهداد را سبک می‌گذاشتم من را در میدان آزادی دار می‌زدند! https://www.khabaronline.ir/news/1405642/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1

خاطره جالب سجاد انوشیروانی از روبوسی نکردن آیان با بهداد سلیمی!

خاطره جالب سجاد انوشیروانی از روبوسی نکردن آیان با بهداد سلیمی! https://www.khabaronline.ir/news/1405640/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C

کمیته ملی المپیک: پیگیر تغییر رنگ مدال کمیل قاسمی بوده و هستیم

کمیته ملی المپیک: پیگیر تغییر رنگ مدال کمیل قاسمی بوده و هستیم https://www.khabaronline.ir/news/1405519/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

کمیته ملی المپیک: پیگیر تغییر رنگ مدال کمیل قاسمی بوده و هستیم

کمیته ملی المپیک: پیگیر تغییر رنگ مدال کمیل قاسمی بوده و هستیم https://www.khabaronline.ir/news/1405519/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

بیانیه فدراسیون کشتی در پی بعضی شایعات در خصوص مدال طلای کمیل قاسمی

بیانیه فدراسیون کشتی در پی بعضی شایعات در خصوص مدال طلای کمیل قاسمی https://www.khabaronline.ir/news/1404776/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84

بیانیه فدراسیون کشتی در پی برخی شایعات در خصوص مدال طلای کمیل قاسمی

بیانیه فدراسیون کشتی در پی برخی شایعات در خصوص مدال طلای کمیل قاسمی https://www.khabaronline.ir/news/1404776/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84

حرف‌های وزنه‌برداری که کرونا گرفت/ نظافت سالن کار دستم داد!

حرف‌های وزنه‌برداری که کرونا گرفت/ نظافت سالن کار دستم داد! https://www.khabaronline.ir/news/1403871/%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

راه موفقیت از جاده انتخابی می‌گذرد

راه موفقیت از جاده انتخابی می‌گذرد https://www.khabaronline.ir/news/1402739/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF

انتقاد تند حسین رضازاده: وضعیت وزنه‌برداری اسفناک است

انتقاد تند حسین رضازاده: وضعیت وزنه‌برداری اسفناک است https://www.khabaronline.ir/news/1402331/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

راستی آزمایی تاریخ تولد کشتی‌گیران در سایت جدید فدراسیون

راستی آزمایی تاریخ تولد کشتی‌گیران در سایت جدید فدراسیون https://www.khabaronline.ir/news/1402164/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86