اول فوتبال؛ دوم هم فوتبال؟!

اول فوتبال؛ دوم هم فوتبال؟! https://www.khabaronline.ir/news/1431832/%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

آقای خلیل‌زاده تا الان کجا بودید؟

آقای خلیل‌زاده تا الان کجا بودید؟ https://www.khabaronline.ir/news/1438347/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AF

شادی گل عیسی؛بدون سانسور/عکس

شادی گل عیسی؛بدون سانسور/عکس https://www.khabaronline.ir/news/1438396/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

یحیی گل‌محمدی:بازی مهمی را بردیم/ اخراج بازیکن پاختاکور به نفع ما شد

یحیی گل‌محمدی:بازی مهمی را بردیم/ اخراج بازیکن پاختاکور به نفع ما شد https://www.khabaronline.ir/news/1438394/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9

پاس گلی که ارزش هزینه 500 دلاری را داشت

پاس گلی که ارزش هزینه 500 دلاری را داشت https://www.khabaronline.ir/news/1438390/%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-500-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

روایت بازیکنی که برای پرسپولیسی شدن گریه کرد

روایت بازیکنی که برای پرسپولیسی شدن گریه کرد https://www.khabaronline.ir/news/1438389/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

سنگ تمام AFC برای برد پرسپولیس/عکس

سنگ تمام AFC برای برد پرسپولیس/عکس https://www.khabaronline.ir/news/1438388/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-AFC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

یک نفس تا فینال

یک نفس تا فینال https://www.khabaronline.ir/news/1438373/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84

VAR به کمک پرسپولیس آمد و ستاره پاختاکور را اخراج کرد

VAR به کمک پرسپولیس آمد و ستاره پاختاکور را اخراج کرد https://www.khabaronline.ir/news/1438371/VAR-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

پاختاکور 10 نفره زیر فشار حملات پرسپولیس

پاختاکور 10 نفره زیر فشار حملات پرسپولیس https://www.khabaronline.ir/news/1438373/%D9%BE%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-10-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3