صالحی امیری: المپیک حتما برگزار می‌شود

صالحی امیری: المپیک حتما برگزار می‌شود https://www.khabaronline.ir/news/1404433/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

کمک مالی کمیته ملی المپیک به فدراسیون های ورزشی

کمک مالی کمیته ملی المپیک به فدراسیون های ورزشی https://www.khabaronline.ir/news/1403797/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

نگاهی به عملکرد ورزش زنان در هفت سال اخیر/ مدال‌های فراموش نشدنی

نگاهی به عملکرد ورزش زنان در هفت سال اخیر/ مدال‌های فراموش نشدنی https://www.khabaronline.ir/news/1403750/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C

مدال‌های فراموش نشدنی زنان در هفت سال اخیر

مدال‌های فراموش نشدنی زنان در هفت سال اخیر https://www.khabaronline.ir/news/1403750/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

نصب پلاک افتخار بهداد سلیمی و حسن یزدانی بر سردر منزل آنها /عکس

نصب پلاک افتخار بهداد سلیمی و حسن یزدانی بر سردر منزل آنها /عکس https://www.khabaronline.ir/news/1401553/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

معرفی سرپرست نایب رئیسی فدراسیون جانبازان و معلولین

معرفی سرپرست نایب رئیسی فدراسیون جانبازان و معلولین https://www.khabaronline.ir/news/1401431/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86

برگزاری مراسم افتتاح تالار مشاهیر ورزش در موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک

برگزاری مراسم افتتاح تالار مشاهیر ورزش در موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک https://www.khabaronline.ir/news/1400308/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9

احتمال تعویق دوباره المپیک وجود دارد

احتمال تعویق دوباره المپیک وجود دارد https://www.khabaronline.ir/news/1400078/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF