فرانچسکو توتی روی فرش قرمز جشنواره رم

فرانچسکو توتی روی فرش قرمز جشنواره رم https://www.khabaronline.ir/news/1411319/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%85