عذرخواهی رسمی شبکه یک از پرسپولیسی‌ها

عذرخواهی رسمی شبکه یک از پرسپولیسی‌ها https://www.khabaronline.ir/news/1415055/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7