واکنش سخنگوی قوه قضاییه به خبر بازداشت یکی از مدیران پرسپولیس

واکنش سخنگوی قوه قضاییه به خبر بازداشت یکی از مدیران پرسپولیس https://www.khabaronline.ir/news/1418748/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3