ساخت پناهگاه در کوهستان‌ها خلاف اصول زیست محیطی است

ساخت پناهگاه در کوهستان‌ها خلاف اصول زیست محیطی است https://www.isna.ir/news/99061712845/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اعلام آمادگی فدراسیون نجات غریق برای آموزش کارشناسان محیط زیست دریایی

اعلام آمادگی فدراسیون نجات غریق برای آموزش کارشناسان محیط زیست دریایی https://www.isna.ir/news/99052821099/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA

آغاز پیش‌بینی آزمایشی وضعیت جوی چند قله پرتردد کشور

آغاز پیش‌بینی آزمایشی وضعیت جوی چند قله پرتردد کشور https://www.isna.ir/news/99022316995/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

رگبار باران در برخی مناطق کشور/ ورود سامانه بارشی جدید به کشور

رگبار باران در برخی مناطق کشور/ ورود سامانه بارشی جدید به کشور https://www.isna.ir/news/99011005005/%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1