تفاهم‌نامه فدراسیون ورزش‌های همگانی و وزارت بهداشت درباره ارتقای سطح فعالیت بدنی مردم

تفاهم‌نامه فدراسیون ورزش‌های همگانی و وزارت بهداشت درباره ارتقای سطح فعالیت بدنی مردم https://www.isna.ir/news/98050904812/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C

“دهکده سلامت قشم”، فرصتی برای توریسم سلامت در جام جهانی 2022 قطر

“دهکده سلامت قشم”، فرصتی برای توریسم سلامت در جام جهانی 2022 قطر https://www.isna.ir/news/98011504531/%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-2022