حضور زنان فضای فرهنگی آزادی را تلطیف کرد/ پیگیر ادامه حضور زنان در ورزشگاه هستیم

حضور زنان فضای فرهنگی آزادی را تلطیف کرد/ پیگیر ادامه حضور زنان در ورزشگاه هستیم https://www.isna.ir/news/98071914253/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86

ابتکار تاکیدکرد: تلاش برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها با رعایت مسایل شرعی

ابتکار تاکیدکرد: تلاش برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها با رعایت مسایل شرعی https://www.isna.ir/news/98070604142/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84

رایزنی با مجامع هواداران برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها و تماشای لیگ فوتبال

رایزنی با مجامع هواداران برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها و تماشای لیگ فوتبال https://www.isna.ir/news/98060904205/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C

رایزنی با مجامع هواداران برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها و تماشای لیگ فوتبال

رایزنی با مجامع هواداران برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها و تماشای لیگ فوتبال https://www.isna.ir/news/98060904205/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C

دستور وزیر کار برای پیگیری مشکلات اشتغال اعضای تیم ملی کاراته کشور

دستور وزیر کار برای پیگیری مشکلات اشتغال اعضای تیم ملی کاراته کشور https://www.isna.ir/news/98012611228/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87

تمرکز ۲۵۰۰ سمن در امدادرسانی به سیل‌زدگان با دستور وزیر ورزش

تمرکز ۲۵۰۰ سمن در امدادرسانی به سیل‌زدگان با دستور وزیر ورزش https://www.isna.ir/news/98011906790/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4

تمرکز ۲۵۰۰ سمن در امدادرسانی به سیل‌زدگان با دستور وزیر ورزش

تمرکز ۲۵۰۰ سمن در امدادرسانی به سیل‌زدگان با دستور وزیر ورزش https://www.isna.ir/news/98011906790/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4

دستور “سلطانی‌فر” به 13 استان برای جمع‌آوری اقلام ضروری سیل‌زدگان لرستان

دستور “سلطانی‌فر” به 13 استان برای جمع‌آوری اقلام ضروری سیل‌زدگان لرستان https://www.isna.ir/news/98011604676/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-13-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86