تمهیدات اورژانس برای بازی استقلال ـ سپیدرود

تمهیدات اورژانس برای بازی استقلال ـ سپیدرود https://www.isna.ir/news/98022613881/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF

اعلام مقررات معافیت قهرمانان ورزشی

اعلام مقررات معافیت قهرمانان ورزشی https://www.isna.ir/news/98022110904/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

تمهیدات اورژانس تهران برای بازی استقلال – الدحیل در ورزشگاه آزادی

تمهیدات اورژانس تهران برای بازی استقلال – الدحیل در ورزشگاه آزادی https://www.isna.ir/news/98021608559/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AD%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C

تمهیدات اورژانس تهران برای بازی استقلال – الدحیل در ورزشگاه آزادی

تمهیدات اورژانس تهران برای بازی استقلال – الدحیل در ورزشگاه آزادی https://www.isna.ir/news/98021608559/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AD%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C

بازداشت ۱۰ نفر در درگیری‌های بازی پرسپولیس و سپاهان

بازداشت ۱۰ نفر در درگیری‌های بازی پرسپولیس و سپاهان https://www.isna.ir/news/98020703580/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86

توضیح اورژانس تهران درباره فوت یک تن در جریان بازی روز گذشته سپاهان – پرسپولیس

توضیح اورژانس تهران درباره فوت یک تن در جریان بازی روز گذشته سپاهان – پرسپولیس https://www.isna.ir/news/98020703230/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

پایان دیدار پرسپولیس سپاهان با یک مرگ عجیب و ٢۴۵ مصدوم

پایان دیدار پرسپولیس سپاهان با یک مرگ عجیب و ٢۴۵ مصدوم https://www.isna.ir/news/98020603084/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%A2%DB%B4%DB%B5-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85

بهمن در کانادا جان ۳ کوهنورد معروف را گرفت

بهمن در کانادا جان ۳ کوهنورد معروف را گرفت https://www.isna.ir/news/98013013217/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B3-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

تمهیدات آتش نشانی تهران برای دربی ٩٨

تمهیدات آتش نشانی تهران برای دربی ٩٨ https://www.isna.ir/news/98010902668/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%A9%D9%A8

خط 5 مترو اماده جابجایی تماشاگران شهرآورد پایتخت

خط 5 مترو اماده جابجایی تماشاگران شهرآورد پایتخت https://www.isna.ir/news/98010702054/%D8%AE%D8%B7-5-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA