مقام دومی تیم کشتی نیروهای مسلح کشورمان در مسابقات ارتش‌های جهان

مقام دومی تیم کشتی نیروهای مسلح کشورمان در مسابقات ارتش‌های جهان https://www.isna.ir/news/98080402092/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

برگزاری دیدار ایران – کامبوج در امنیت کامل

برگزاری دیدار ایران – کامبوج در امنیت کامل https://www.isna.ir/news/98071814079/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84

حضور اورژانس بانوان برای بازی ایران-کامبوج در ورزشگاه آزادی

حضور اورژانس بانوان برای بازی ایران-کامبوج در ورزشگاه آزادی https://www.isna.ir/news/98071713568/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C

استفاده از پلیس زن برای دیدار دو تیم ایران و کامبوج

استفاده از پلیس زن برای دیدار دو تیم ایران و کامبوج https://www.isna.ir/news/98071309931/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC

شناسایی اخلالگران شهرآورد از سوی پلیس

شناسایی اخلالگران شهرآورد از سوی پلیس https://www.isna.ir/news/98070100234/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3

برگزاری داربی 90 تهران در امنیت کامل

برگزاری داربی 90 تهران در امنیت کامل https://www.isna.ir/news/98063115873/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C-90-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84

سردار رحیمی: پیش‌بینی برای حضور بانوان در شهرآورد ۹۰ انجام نشده است

سردار رحیمی: پیش‌بینی برای حضور بانوان در شهرآورد ۹۰ انجام نشده است https://www.isna.ir/news/00061214943/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B9%DB%B0-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87

تمهیدات آتش نشانی برای برگزاری دربی پایتخت

تمهیدات آتش نشانی برای برگزاری دربی پایتخت https://www.isna.ir/news/00060150571/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توسط سرباز وظیفه ناجا

کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توسط سرباز وظیفه ناجا https://www.isna.ir/news/98062919938/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7

رییس پلیس پایتخت: برای حضور زنان در دربی پیش‌بینی‌ای نشده است

رییس پلیس پایتخت: برای حضور زنان در دربی پیش‌بینی‌ای نشده است https://www.isna.ir/news/98062612456/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA