پاسخ سازمان وظیفه عمومی ناجا به ابهامات مطرح شده در برنامه فوتبال برتر

پاسخ سازمان وظیفه عمومی ناجا به ابهامات مطرح شده در برنامه فوتبال برتر https://www.isna.ir/news/99032214034/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

واکنش اورژانس تهران به اظهارات مربی بانوی رکاب‌زنی که در تصادف فوت کرد

واکنش اورژانس تهران به اظهارات مربی بانوی رکاب‌زنی که در تصادف فوت کرد https://www.isna.ir/news/99031911663/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81

خبرخوش برای سربازان ورزشکار

خبرخوش برای سربازان ورزشکار https://www.isna.ir/news/99021007688/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1

کشف میلیون‌ها دینار تقلبی از یک مربی کشتی در فرودگاه

کشف میلیون‌ها دینار تقلبی از یک مربی کشتی در فرودگاه https://www.isna.ir/news/98120706055/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87

واکنش پلیس به ادعای بازیکن استقلال پس از شهرآورد

واکنش پلیس به ادعای بازیکن استقلال پس از شهرآورد https://www.isna.ir/news/98111712823/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF

برگزاری شهرآورد در امنیت کامل

برگزاری شهرآورد در امنیت کامل https://www.isna.ir/news/98111712758/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84

استقرار نیروهای اورژانس در دربی پایتخت

استقرار نیروهای اورژانس در دربی پایتخت https://www.isna.ir/news/98111612040/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

آماده باش پلیس برای شهرآورد /جلسه با لیدرهای پرسپولیس و استقلال

آماده باش پلیس برای شهرآورد /جلسه با لیدرهای پرسپولیس و استقلال https://www.isna.ir/news/98111611743/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84

آماده باش پلیس برای شهرآورد /جلسه با لیدرهای پرسپولیس و استقلال

آماده باش پلیس برای شهرآورد /جلسه با لیدرهای پرسپولیس و استقلال https://www.isna.ir/news/98111611743/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84

شناسایی عاملان توهین به طرفداران تراکتورسازی در فضای مجازی

شناسایی عاملان توهین به طرفداران تراکتورسازی در فضای مجازی https://www.isna.ir/news/98110705305/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C