پلیس پایتخت: کسی در ورزشگاه آزادی دستگیر نشده است

پلیس پایتخت: کسی در ورزشگاه آزادی دستگیر نشده است https://www.isna.ir/news/98071814133/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

تمهیدات مترو برای فوتبال ایران و کامبوج

تمهیدات مترو برای فوتبال ایران و کامبوج https://www.isna.ir/news/98071713582/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC

تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای مسابقه تیم‌های ملی ایران و کامبوج

تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای مسابقه تیم‌های ملی ایران و کامبوج https://www.isna.ir/news/98071713281/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC

تذکر گروهی شورایی‌ها به عدم پخش دربی از تلویزیون‌های شهری پایتخت

تذکر گروهی شورایی‌ها به عدم پخش دربی از تلویزیون‌های شهری پایتخت https://www.isna.ir/news/98063115308/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای شهرآورد پایتخت

تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای شهرآورد پایتخت https://www.isna.ir/news/00061214840/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای شهرآورد پایتخت

تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای شهرآورد پایتخت https://www.isna.ir/news/00061214840/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

تغییر ساعت شهرآورد پایتخت به ساعت 16 / سهمیه ۵۰ درصدی به تماشاگران دو تیم‌

تغییر ساعت شهرآورد پایتخت به ساعت 16 / سهمیه ۵۰ درصدی به تماشاگران دو تیم‌ https://www.isna.ir/news/98062612723/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-16-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

حضور زنان در ورزشگاه‌ها نه تنها نیاز زنان، بلکه نیاز همه جامعه است

حضور زنان در ورزشگاه‌ها نه تنها نیاز زنان، بلکه نیاز همه جامعه است https://www.isna.ir/news/98062612356/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87

تاکید رییس شورای شهر تهران بر لزوم احیای پارک آبی آزادگان

تاکید رییس شورای شهر تهران بر لزوم احیای پارک آبی آزادگان https://www.isna.ir/news/98060703730/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

برگزاری جلسه فوق‌العاده کمیسیون تأمین نظم و امنیت مسابقات ورزشی

برگزاری جلسه فوق‌العاده کمیسیون تأمین نظم و امنیت مسابقات ورزشی https://www.isna.ir/news/98030502073/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C