برگزاری جلسه فوق‌العاده کمیسیون تأمین نظم و امنیت مسابقات ورزشی

برگزاری جلسه فوق‌العاده کمیسیون تأمین نظم و امنیت مسابقات ورزشی https://www.isna.ir/news/98030502073/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

پیگیری نامگذاری خیابانی به نام «ناصر حجازی»

پیگیری نامگذاری خیابانی به نام «ناصر حجازی» https://www.isna.ir/news/98030200837/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C

تمهیدات اتوبوسرانی برای مسابقه فوتبال ایران و قطر

تمهیدات اتوبوسرانی برای مسابقه فوتبال ایران و قطر https://www.isna.ir/news/98022915134/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1

تبدیل ورزشگاه «فدک» به تالار عروسی !

تبدیل ورزشگاه «فدک» به تالار عروسی ! https://www.isna.ir/news/98022714124/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C

خدمات رسانی مترو به تماشاگران مسابقه فوتبال استقلال و سپیدرود رشت

خدمات رسانی مترو به تماشاگران مسابقه فوتبال استقلال و سپیدرود رشت https://www.isna.ir/news/98022613871/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF

تمهیدات اتوبوسرانی برای شهرآورد پایتخت

تمهیدات اتوبوسرانی برای شهرآورد پایتخت https://www.isna.ir/news/98010701987/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA