ردپای شورایار در تخلفات ورزشگاه شهید باکری

ردپای شورایار در تخلفات ورزشگاه شهید باکری https://www.isna.ir/news/99020906224/%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C

تهرانی‌ها مخالف ادامه مسابقات لیگ فوتبال با حضور تماشاگر هستند

تهرانی‌ها مخالف ادامه مسابقات لیگ فوتبال با حضور تماشاگر هستند https://www.isna.ir/news/99020705061/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

پیام تسلیت حناچی در پی درگذشت وزنه بردار پارالمپیکی کشور

پیام تسلیت حناچی در پی درگذشت وزنه بردار پارالمپیکی کشور https://www.isna.ir/news/98121209681/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

نصب اطلاعیه‌های آموزشی ویروس کرونا در اماکن ورزشی

نصب اطلاعیه‌های آموزشی ویروس کرونا در اماکن ورزشی https://www.isna.ir/news/98120201074/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

خدمات‌رسانی متروی تهران به تماشاگران شهرآورد پایتخت

خدمات‌رسانی متروی تهران به تماشاگران شهرآورد پایتخت https://www.isna.ir/news/98111612036/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

تعیین سرنوشت مصوبه تغییر نام خیابان تختی در هیات حل اختلاف مرکزی

تعیین سرنوشت مصوبه تغییر نام خیابان تختی در هیات حل اختلاف مرکزی https://www.isna.ir/news/98110604243/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C

گلایه عضو شورا از عدم تملک خانه و زورخانه تختی توسط شهرداری

گلایه عضو شورا از عدم تملک خانه و زورخانه تختی توسط شهرداری https://www.isna.ir/news/98101713027/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

واکنش شورای شهر به اعتراض کشتی‌گیران به تغییرنام خیابان «تختی»/ وجود 15معبر به نام تختی درتهران

واکنش شورای شهر به اعتراض کشتی‌گیران به تغییرنام خیابان «تختی»/ وجود 15معبر به نام تختی درتهران…

واگذاری سه مجموعه ورزشی شهرداری از طریق تشریفات غیرقانونی

واگذاری سه مجموعه ورزشی شهرداری از طریق تشریفات غیرقانونی https://www.isna.ir/news/98092619334/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

مجسمه ناصر حجازی رونمایی می‌شود

مجسمه ناصر حجازی رونمایی می‌شود https://www.isna.ir/news/98092519094/%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF