آغاز فعالیت های ورزشی باشگاه مجازی منطقه۱۱/آموزش به صورت آنلاین

آغاز فعالیت های ورزشی باشگاه مجازی منطقه۱۱/آموزش به صورت آنلاین https://www.isna.ir/news/99051309609/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%DB%B1%DB%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86

احداث پیست اتومبیلرانی و موتورسواری بر روی باند فرودگاه قلعه مرغی

احداث پیست اتومبیلرانی و موتورسواری بر روی باند فرودگاه قلعه مرغی https://www.isna.ir/news/99051208925/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87

تهاتر ورزشگاه‌های سرخ آبی‌ها با مترو

تهاتر ورزشگاه‌های سرخ آبی‌ها با مترو https://www.isna.ir/news/99040604311/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88

حناچی: به استقلال و پرسپولیس ورزشگاه واگذار کردیم

حناچی: به استقلال و پرسپولیس ورزشگاه واگذار کردیم https://www.isna.ir/news/99040302512/%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85

شهردار تهران: موزه ورزش تبدیل به موزه فاخر می شود

شهردار تهران: موزه ورزش تبدیل به موزه فاخر می شود https://www.isna.ir/news/99040302206/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

نام‌گذاری هریک ازخیابان‌های تهران به نام یکی از بزرگان کشور

نام‌گذاری هریک ازخیابان‌های تهران به نام یکی از بزرگان کشور https://www.isna.ir/news/99032214125/%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

حمایت حناچی از توسعه ورزش‌های زورخانه‌ای در پایتخت

حمایت حناچی از توسعه ورزش‌های زورخانه‌ای در پایتخت https://www.isna.ir/news/99032113146/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

بازگشایی اماکن ورزشی شهرداری تهران به جز مجموعه‌های آبی

بازگشایی اماکن ورزشی شهرداری تهران به جز مجموعه‌های آبی https://www.isna.ir/news/99031710022/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C

ردپای شورایار در تخلفات ورزشگاه شهید باکری

ردپای شورایار در تخلفات ورزشگاه شهید باکری https://www.isna.ir/news/99020906224/%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C

تهرانی‌ها مخالف ادامه مسابقات لیگ فوتبال با حضور تماشاگر هستند

تهرانی‌ها مخالف ادامه مسابقات لیگ فوتبال با حضور تماشاگر هستند https://www.isna.ir/news/99020705061/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF