تقدیر”بطحائی” از درخشش تیم دو و میدانی دانش‌آموزی در مسابقات جهانی کرواسی

تقدیر”بطحائی” از درخشش تیم دو و میدانی دانش‌آموزی در مسابقات جهانی کرواسی https://www.isna.ir/news/98030100117/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA