5 برد پیاپی برای شاگردان نکونام/ فولاد، مدعی تازه

5 برد پیاپی برای شاگردان نکونام/ فولاد، مدعی تازه

https://www.isna.ir/news/99041007308/5-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87