نقدینگی به 2651 هزار میلیارد تومان رسید

نقدینگی به 2651 هزار میلیارد تومان رسید

حجم نقدینگی در هفته منتهی به 1399.3.29 به 26514.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل 7.3 درصد رشد نشان می‌دهد.

https://tn.ai/2297298