آغاز مذاکره بشیکتاش ترکیه با سامان قدوس

آغاز مذاکره بشیکتاش ترکیه با سامان قدوس

باشگاه بشیکتاش ترکیه به دنبال جذب سامان قدوس، مهاجم آمیای فرانسه است.

https://tn.ai/2297287