بررسی کاهش نرخ مالیات عملکرد به 20 درصد در شورای عالی هماهنگی اقتصادی

بررسی کاهش نرخ مالیات عملکرد به 20 درصد در شورای عالی هماهنگی اقتصادی

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کاهش نرخ مالیات عملکرد به 20 درصد را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کرد.

https://tn.ai/2296552