زندگی امام رضایی یعنی «خادم بی منّت ملت» بودن

زندگی امام رضایی یعنی «خادم بی منّت ملت» بودن

کارشناس مسائل دینی گفت که هر کسی می‌خواهد امام رضایی باشد، باید در ارتباط با مردم خادم بی منّت باشد.

https://tn.ai/2296539