500 میلیون حساب بانکی در کشور باید ساماندهی شود

500 میلیون حساب بانکی در کشور باید ساماندهی شود

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر 500 میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

https://tn.ai/2117135