23 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی? برای آبرسانی عشایر فارس اختصاص یافت‌

23 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی? برای آبرسانی عشایر فارس اختصاص یافت‌

مدیرکل امور عشایر استان فارس وی با بیان اینکه مبلغی از محل صندوق توسعه ملی برای آبرسانی عشایر لحاظ شده است، گفت: سهم استان فارس از این مبلغ 23-24 میلیارد تومان است که در قالب پروژه‌ در مناطق مختلف عشایری اجرا می‌‌شود.

https://tn.ai/2116652