واکنش چین به توافق ترکیه و آمریکا درباره شمال سوریه

واکنش چین به توافق ترکیه و آمریکا درباره شمال سوریه

وزارت خارجه چین موضع پکن درباره توافق ترکیه و آمریکا در شمال سوریه را همراستا با موضع دمشق خواند.

https://tn.ai/2076634