عصبانیت رژیم آل خلیفه از نماز خواندن مردم در مساجد تخریب شده

عصبانیت رژیم آل خلیفه از نماز خواندن مردم در مساجد تخریب شده

رژیم آل خلیفه به شهروندان بحرینی درباره خواندن نماز در مساجدی که از سوی این رژیم تخریب شده است هشدار داد.

https://tn.ai/2054151